KLAUZULA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1.Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane przez :Firma HAŁAS Krzysztof Hałas z siedzibą przy ul. Dekana 6f 64-100 Leszno w związku z wykonywaniem zawartej umowy.

2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Firma HAŁAS Krzysztof Hałas

3.Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod@firmahalas.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wykonywaniem umowy wymienionej w punkcie 1 powyżej. ADO przetwarza Pana/Pani dane osobowe w postaci: nazwy firmy, NIP, REGON, adresu korespondencyjnego, imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu, adresu e-mail;

5.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO (zwana dalej podstawą prawną), w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym w celach marketingowych i mogą być udostępniane osobom trzecim w celu realizacji zamówień.

6.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać w szczególności:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Podmioty dostarczające korespondencję,

c.Podmioty wykonujące usługi archiwizowania, niszczenia dokumentacji,

d.Podmioty przetwarzające dane w imieniu ADO uczestniczącym w wykonywaniu obowiązków ADO – podmiotom świadczącym ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową – działającym na zlecenie ADO;

e.Podmioty współpracujące z ADO w związku z wykonywaniem łączących ADO umów handlowych;

f.innym administratorem przetwarzającym Pana/Pani dane we własnym imieniu:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • podmiotom współpracującym z ADO przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, ubezpieczeniowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

7.Dane przetwarzane będą przez czas wykonywania umowy wymienionej w punkcie 1 powyżej (podstawa prawna: obowiązek prawny) a także przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

8.Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do:

a.dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z Inspektorem Danych Osobowych (pkt 2).

9.Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozdrawiam,

Administrator Danych Osobowych